Ultimele Modificări ale Codului Muncii

Comentariile sunt închise pentru Ultimele Modificări ale Codului Muncii 1068

Schimbările în societate, în economie, duc inevitabil și la modificarea reglementării raporturilor dintre angajator și salariat. Astfel, într-u ajustarea legislației la schimbările în societate, inclusiv pe piața muncii, actele legislative, normative din domeniul muncii sunt modificate.

În baza Legii nr.188 din 21.09.2017 a fost modificat Codul muncii, modificările fiind puse în aplicare începând cu 20.10.2017 (la data publicării în Monitorul Oficial nr.364-370 din 20.10.2017).

Articolul 9, alineatul (2) din Codul muncii sa completat cu litera g1) cu următorul cuprins„ Salariatul este obligat să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu și să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare după reluarea activității de muncă, documentele care justifică absența;”.

Conform modificărilor la articolul 10 alineatul (2) lit.c) din Codul muncii „Angajatorul este obligat  să aprobe, în decurs de o lună de la începerea activităţii unităţii, iar ulterior – pe parcursul primei luni a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unității;. Prin urmare, din 20.10.2017, angajatorii nu trebuie să prezinte statele de personal aprobat la inspecția teritorială de muncă în raza căreia activează. Conform prevederilor Legii nr.123 din 07.07.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, începând cu 01.01.2019, art.10 alin.(2) lit.c) din Codul muncii se abrogă, prin urmare din 01.01.2019 angajatorii nu vor avea obligația de a aproba anual statele de personal a unității.

Din 20.10.2017, conform modificărilor art.10 alin.(2) lit.d) din Codul muncii, angajatorul nu mai are obligația de a oferi salariaților permisul nominal de acces la locul de muncă.

Începând cu 20.10.2017, în legătură cu faptul că a fost abrogat alin.(6) al art.33 din Codul muncii, contractul colectiv de muncă produce efecte doar pe durata pentru care a fost încheiat.

Articolul 55 alin.(1) din Codul muncii (temeiurile legale a duratei determinate a contractului individual de muncă) a fost modificat: lit.b) pentru perioada îndeplinirii unor lucrări temporare cu o durată de pînă la 2 luni;”  „b1) pentru perioada îndeplinirii unor lucrări sezoniere care, în virtutea condiţiilor climaterice, se pot desfăşura numai într-o perioadă anumită a anului;”  „c1) cu cetățenii străini care se angajează în cîmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova;”.

La articolul 56 alineatul (3), textul „ , atribuindu-i-se un număr din registrul unităţii” a fost exclus. Prin urmare, contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către părţi. În cazul în care angajatorul este autoritate publică, pe contractul individual de muncă se aplică ștampila acesteia. Un exemplar al contractului individual de muncă se înmânează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator.

Articolul 65 din Codul muncii, perfectarea documentelor la angajare a fost modificat: În baza contractului individual de muncă negociat şi semnat de părţi, angajatorul poate emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) de angajare. În cazul în care angajatorul a emis ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) de angajare, acesta se aduce la cunoştinţă salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual de muncă. La cererea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o copie de pe ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), legalizată în modul stabilit, în termen de 3 zile lucrătoare.” Respectiv, în legătură cu ultimele modificări, emiterea ordinului de angajare nu mai este un document obligatoriu.

Articolul 82 se completează cu litera d1) cu următorul cuprins: „d1) retragere, de către autoritățile competente, a autorizației (licenței), permisului, care îi acordă salariatului dreptul de a activa într-o anumită profesie, meserie sau de a efectua o anumită lucrare – de la data retragerii actului respectiv;”.

A fost modificat art.86 din Codul muncii: încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Au fost modificate lit.e),j), k), p). Alineatul (1) al art.86 s-a completat cu litera y1) cu următorul cuprins:    „y1) deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă;”. Începând cu 20.10.2017, angajatorul are dreptul (nu este obligat) de a concedia salariatul care are statut de pensionar pentru limită de vârstă. Dar la aplicarea prevederilor date, este necesar de ținut cont și de prevederile art.86 alin.(2), art.87 din Codul muncii.

Din 20.10.2017 concediul suplimentar neplătit se acordă pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani.

Articolul 186 «Indemnizația de eliberare din serviciu» la alineatul (1), litera c)  a fost modificată și pentru a primi indemnizația de eliberare din serviciu pentru a treia lună se pune condiția ca persoana concediată să nu fie plasată în câmpul muncii. Nu este necesară prezentarea certificatului de la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, care a înregistrat persoana timp de 14 zile calendaristice de la concediere în calitate de șomer.

 

 

                                                     Şef – adjunct Inspecţia Teritorială de Muncă Orhei                                                                            Romanov Tatiana