IMSP Centru de Sănătate Ciocîlteni, anunță concurs pentru ocuparea locului vacant de asistent medical.

Comentariile sunt închise pentru IMSP Centru de Sănătate Ciocîlteni, anunță concurs pentru ocuparea locului vacant de asistent medical. 184

Cerințe minime obligatorii:

1.studii superioare sau medii medicale;

2.experienţă profesională în domeniu;

3.cetăţenia Republicii Moldova;

4.cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;

5.cunoaşterea limbii română scris și vorbit;

6.capacitatea deplină de exerciţiu;

7.starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. lipsa antecedentelor penale, confirmate prin declaraţie pe propria răspundere;
 2. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
 3. cunoașterea şi utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
 4. capacităţi şi abilităţi de analiză, evaluare a politicilor şi de lucru în echipă.
 5. îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
 6. îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri in domeniu respectiv;
 4. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi specializare, perfecționare în domeniu funcției respective;
 5. cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 9. 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.
 10. acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Etapele de selecție: Depunerea pachetului de documente obligatorii.

Documentele pot fi trimise pe e-mail la adresa csciocilteni@mail.ru sau în format tipărit la adresa IMSP Centrul de Sănătate Ciocîlteni Adresa: IMSP Centrul de Sănătate Ciocîlteni  Tel: 023552289