Aspecte privind alinierea noului Сlasificator al Ocupațiilor din RM, la standardele internaționale și europene privind clasificarea ocupațiilor

Aspecte privind alinierea noului Сlasificator al Ocupațiilor din RM, la standardele internaționale și europene privind clasificarea ocupațiilor, corelația dintre identificarea corectă a ocupației la angajare și stabilirea salariului, inclusiv a sarcinilor și atribuțiilor funcției, modalități de revizuire a CORM 006-2021

Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, a fost revizuit pe parcursul anului 2020 și a fost aprobat în redacție nouă prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 11 din 12 noiembrie 2021, înregistrat de către Ministerul Justiției pe data de 24 decembrie 2021.

În vederea asigurării tranziţiei de la Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22/2014, cu modificările ulterioare, la noul CORM 006-2021, CORM 006-14 va fi utilizat în paralel cu CORM 006-2021 până la 30 iunie 2022.

Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021) stabileşte denumirile ocupaţiilor (funcţiilor și profesiilor) practicate de populaţia activă a Republicii Moldova şi clasificarea lor pe grupe, în funcţie de nivelul de omogenitate a activităţii desfăşurate și de nivelul de competențe/abilități necesare pentru a practica ocupațiile respective.

CORM 006-2021 este elaborat în baza Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor (ISCO-08) şi Clasificării Europene a Aptitudinilor/Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor (ESCO), asigurând comparabilitatea ocupațiilor atât în scopuri statistice, cât și în scopuri administrative.

Astfel, în noul clasificator au fost excluse date care nu mai sunt relevante și actuale din Blocul informațional al CORM, precum și ocupațiile neactuale/învechite și incluse mai multe ocupații noi, au fost descrise atribuțiile pentru grupul de ocupații din fiecare grupă de bază, precum și au fost revizuite descrierile grupelor majore, subgrupelor majore și grupelor minore în scopul ajustării la ESCO, au fost expuse la forma feminin ocupațiile care au termen echivalent atestat în surse lexicografice și a fost simplificată modalitatea de prezentare a propunerilor de completare a CORM – ului.

Denumirile ocupaţiilor, indicate în CORM 006-2021, se vor aplica în mod obligatoriu de către toate organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, la perfectarea documentelor privind angajarea, promovarea şi transferul salariaţilor/salariatelor, pentru prezentarea documentelor ce ţin de calculul îndemnizațiilor/pensiei pentru limita de vârstă/prestaţiilor sociale etc.

În acest articol Inspecția Teritorială de Muncă Orhei, își propune de a orienta atenția angajatorilor, din sectorul real spre importanța corelației dintre stabilirea corectă a denumirii ocupației în documentele interne referitoare la personal (în special indicarea denumirii ocupației în contracte individuale de muncă, inclusiv fișe de post, state de personal, scheme de încadrare etc.) și stabilirea salariului angajatului, conform actelor legislative și normative din domeniul salarizării relevante domeniului privat (de exemplu: Hotărîrea Guvernului 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, Hotărîrea Guvernului nr.165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real etc.).

În același timp, ne propunem să punem accent pe instrumentele de stabilire a atribuțiilor/aptitudinilor pe care va trebui să le îndeplinească/întrunească angajatul, reieșind din grupul de ocupații din fiecare grupă de bază descrise în noul clasificator, precum și modalitatea de prezentare a propunerilor de completare a CORM – ului.

Pentru clarificarea aspectelor invocate supra, inițial ar fi judicios de a specifica care este, totuși, modul în care este conceput şi sistematizat CORM 006-2021, prin urmare:

Prima parte a CORM 006-2021 explică obiectul şi domeniul de aplicare în clasificarea ocupaţiilor, fundamentează conceptele de bază, prezintă conţinutul-cadru şi descrie modul de utilizare şi revizuire a Clasificatorului Ocupaţiilor.

Partea a doua conţine Structura Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 208/2021, precum şi descrierea grupelor în conformitate cu patru niveluri de clasificare, cu enumerarea în ordine alfabetică a ocupaţiilor în fiecare grupă de bază.

Partea a treia o constituie Indexul alfabetic, care cuprinde totalitatea ocupațiilor din CORM 006-2021, precum și codul numeric al acestora.

Pentru a identifica o anumită ocupație în cadrul CORM 006-2021 și pentru a stabili, respectiv, grupa de bază, grupa minoră, subgrupa majoră și grupa majoră în care se încadrează aceasta, se va proceda în modul următor: dacă este cunoscută denumirea exactă a ocupației, aceasta și codul numeric corespunzător se vor căuta în Indexul alfabetic (partea a treia CORM), după care se va identifica grupa de bază și celelalte diviziuni ale clasificării (partea a doua CORM); dacă nu este cunoscută denumirea exactă a ocupației, se va căuta o ocupație înrudită în Indexul alfabetic, a cărei denumire exactă este cunoscută, și, prin intermediul acesteia, se va identifica grupa de bază în care se regăsește ocupația căutată.

De exemplu: cunoscînd denumirea exactă a ocupației ,,contabil/contabilă”, identificăm codul numeric corespunzător în Indexul alfabetic (partea a treia CORM) care este ,,241106”. În baza codului numeric identificat se va identifica grupa de bază (din care face parte ocupația respectivă (partea a doua CORM) și anume:

Grupa de bază 2411

Contabili/contabile

Contabilii/contabilele planifică, organizează şi administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice şi persoane juridice (instituţii). Unele ocupaţii clasificate în această grupă de bază se referă la analiza şi examinarea situaţiilor contabile şi financiare ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, pentru a asigura acurateţea şi conformitatea cu standardele şi procedurile contabile stabilite. Atribuțiile de bază ale acestora includ: planificarea și implementarea controlului bugetar și contabil; certificarea situațiilor financiare pentru a le prezenta conducerii, acționarilor etc.; pregătirea declarațiilor fiscale, consultanță cu privire la problemele fiscale, contestarea creanțelor în litigiile cu organele fiscale; pregătirea sau raportarea previziunilor privind bugetul; efectuarea investigațiilor financiare în cazul suspiciunii de fraudă, insolvență și faliment; auditarea conturilor și a evidenței contabile; efectuarea de investigații și consilierea managementului cu privire la aspectele financiare ale productivității, stocurilor, vânzărilor, produselor noi etc.; crearea și controlul sistemului pentru determinarea costului unitar al produselor și serviciilor. 

Codul ocupaţiei

Titlul ocupaţiei

241101

Auditor financiar/auditoare financiară

241102

Auditor intern/auditoare internă

241103

Auditor/auditoare

241104

Contabil casier/contabilă casieră

241105

Contabil controlor/contabilă controloare

241106

Contabil/contabilă

241107

Controlor/controloare tezaur

241108

Revizor-contabil/revizoare-contabilă

241109

Stagiar/stagiară în activitatea de audit

Respectiv, la rîndul 6 din tabel, se identifică ocupația căutată, iar mai sus atribuțiile corespunzătoare pe care va trebui să le realizeze titularul în exercițiu.

Deci, codul numeric identificat se descifrează în felul următor:

Cod

2

Grupa majoră – Specialişti/specialiste în diverse domenii de activitate

Cod

2

4

Subgrupa majoră – Specialişti/specialiste în domeniul administrativ comercial

Cod

2

4

1

Grupa minoră – Specialişti/specialiste în domeniul finanțelor

Cod

2

4

1

1

Grupa de bază – contabili/contabile

Cod

2

1

3

1

0

6

contabil/contabilă-identifică ocupația în cadrul grupei de bază

După identificarea corectă a denumirii ocupației, conform speței, salariul contabilului, în sectorul real,  indiferent de sistemul de salarizare aplicat la nivel de unitate (sistem tarifar, sau netarifar), se va stabili ținînd cont, în primul rînd de cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real la data angajării, conform Hotărîrii Guvernului nr.165/2010 și de calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și de gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor, conform pct.21 al Hotărîrea Guvernului 743/2002, în vederea unei diferențieri echitabile.

Prin urmare, cuantumurile  minime ale salariilor angajaților, ca urmare a diferențierii lor în baza criteriilor enumerate mai sus, se vor stabili, după cum am menționat, ținînd cont de salariul minim aprobat la data angajării și nu în ultimul rînd de nivelul de pregătire profesională căruia îi corespunde un coeficient de multiplicitate obligatoriu, la fel avînd la bază prevederile pct.21 al Hotărîrea Guvernului 743/2002:

Categorii de angajați

după nivelul de pregătire

profesională

Coeficientul de multiplicitate față

de cuantumul minim garantat al

salariului în sectorul real

Muncitori necalificați

1,0

Muncitori de calificare medie

1,20

Muncitori de calificare superioară

1,40

Specialiști

1,50

Personal de conducere

2,00

 

În contextul celor menționate supra, salariul minim al contabilului (specialist), care urmează să fie angajat, de exemplu, cu începere din data de 01.04.2022, va constitui pentru 1.0 unități: produsul dintre 3500 (salariu minim garantat al salariului ]n sectorul real din 01.04.2022) și 1.5 (coeficientul de multiplicitate corespunzător specialistului) și va constitui minim 5250 lei = 3500 x 1.5.

Subliniem, că salariul contabilului în sumă de 5250 lei, conform exemplului enunțat mai sus, este salariul minim care trebuie stabilit de angajator, conform legislației, dar în același timp, angajatorul poate stabili un salariu mai mare, ținînd cont de nivelul de competență/abilitate al salariatului.

Conform Clasificatorului Ocupațiilor nivelul de competență/abilitate, se determină ca indice de complexitate şi amploare a sarcinilor şi atribuţiilor exercitate în limitele ocupaţiei. Nivelul de competență/abilitate se stabileşte ţinând cont de unul sau câţiva dintre factorii următori: caracterul muncii îndeplinite în cadrul unei ocupaţii conform sarcinilor şi atribuţiilor tipice stabilite pentru fiecare nivel de competență/abilitate, conform ISCO-08; nivelul calificării în conformitate cu CNCRM, necesar pentru îndeplinirea calificată a sarcinilor şi atribuţiilor;volumul instruirii neformale şi/sau a experienţei anterioare de muncă pentru o ocupaţie similară, necesar pentru îndeplinirea calificată a sarcinilor şi atribuţiilor.

În CORM 006-2021 se evidenţiază 4 niveluri de competență/abilitate conform ISCO-08, legătura lor cu cele 10 grupe majore (Legislatori/legislatoare, membri ai/membre ale executivului, demnitari şi conducători ai/conducătoare ale administraţiei publice, conducători/conducătoare şi funcţionari superiori/funcționare superioare din unităţile economico-sociale şi politice (1); Specialişti/specialiste în diverse domenii de activitate (2); Tehnicieni/tehniciene, maiștri și alți specialiști asimilați/alte specialiste asimilate (3); Funcţionari administrativi/funcționare administrative (4); Lucrători/lucrătoare din domeniul serviciilor şi comerţului (5);Agricultori/agricultoare și lucrători calificaţi/lucrătoare calificate în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură şi pescuit (6); Muncitori calificați/muncitoare calificate și lucrători/lucrătoare din domeniul artizanal (7); Operatori/operatoare și asamblori/asambloare de maşini și instalații (8); Muncitori necalificaţi/muncitoare necalificate (9); Forţele armate (0), inclusiv nivelurile de calificare CNCRM (de la 1 la 8).

Reieșind din același exemplu, conform CORM 006-2021, ocupația contabil/contabilă, conform grupei majore specialişti/specialiste în diverse domenii de activitate, corespunde nivelului de competență 4 ISCO-08, cu un  nivel de calificare CNCRM, de la 6 la 8, de la învățămînt superior de licență, pînă la programe de postdoctorat. În situația, cînd candidatul la funcția de contabil/contabilă va corespunde tuturor criteriilor enunțate, angajatorul în mod normal, ar trebui și ar putea să stabilească salariul corespunzător, peste minimul stabilit de legislație, desigur luînd în considerație  indicatorii economici la nivel de unitate și posibilitățile financiare ale întreprinderii.

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(1), lit.e), contractul individual de muncă pe lîngă alte clauze obligatorii trebuie să conțină prevederi privind atribuțiile funcției. Sarcinele/atribuțiile funcției se vor stabili reieșind din nivelul de competență conform ISCO-08 (de la 1 la 4), nivelurile de calificare CNCRM (de la 1 la 8), volumul instruirii neformale şi/sau a experienţei anterioare de muncă pentru o ocupaţie similară și respectiv descrierilor sarcinilor/atribuțiilor pentru grupul de ocupații din fiecare grupă de bază, conform CORM 006-2021. Unii angajatori preferă să specifice atribuțiile funcției în fișe de post, care nu sunt documente obligatorii, conform legislației muncii, dar nici nu sunt interzise în același timp, numai că este recomandabil să se indice în contractul individual de muncă (document obligatoriu) că atribuțiile funcției sunt specificate în fișa de post, care este parte integrantă a contractului individual de muncă. Ambele documente vor fi semnate de angajator și salariat.

Revizuirea CORM 006-2021 se efectuează de către Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale la solicitarea utilizatorilor/utilizatoarelor.

Pentru actualizare, utilizatorii/utilizatoarele vor depune la Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale o cerere însoţită de următoarea informaţie:

1) denumirea ocupaţiei, în limbile română şi rusă, pentru care se face cererea de introducere/excludere în/din CORM 006-2021;

2) grupa de bază în/din care se propune să fie introdusă/exclusă ocupaţia;

3) studiile şi analizele elaborate de agenţii economici interesaţi pe piaţa forţei de muncă din care să rezulte necesitatea introducerii/excluderii ocupației propuse;

4) descrierea ocupaţiei care va conţine următoarele elemente: atribuţiile şi responsabilităţile; utilajele şi instrumentele de lucru; nivelul de competențe/abilități solicitat pentru practicarea ocupaţiei; tendințele de dezvoltare a ocupaţiei pe piaţa forţei de muncă, ocupaţii înrudite din CORM 006-2021;

5) avizul (opinia) Comitetului sectorial pentru formarea profesională sau a asociaţiilor profesionale din domeniu, inclusiv acordul acestora pentru revizuirea CORM 006-2021;

6) specificarea cadrului normativ în vigoare ce permite practicarea ocupaţiei respective, după caz.

Solicitarea pentru revizuirea CORM 006-2021 se examinează în termen de 3 luni de la data înregistrării cererii de către Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale, care emite ordinul de modificare a CORM 006-2021, cu publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sau expediază în adresa solicitantului/solicitantei avizul argumentat privind respingerea propunerii de modificare a CORM 006-2021.

Inspector principal

Natalia COZAC
ITM Orhei    

Distribuie