Ce trebuie să cunoaştem despre concediile anuale?

Vorbind despre concediu, vorbim despre un drept al unei persoane care munceşte în baza unui contract individual de muncă. Constituţia Republicii Moldova, la art.43, stabilește că măsurile de protecţie a muncii includ inclusiv concediul de odihnă plătit.

Concediul de odihnă este una dintre formele timpului de odihnă în cadrul raportului de muncă. Prin timp de odihnă se înţelege durata de timp, consacrată legal, stabilită științific, necesară pentru recuperarea energiei fizice şi intelectuale cheltuite în procesul muncii şi pentru satisfacerea nevoilor sociale şi cultural-educative. Durată în care, salariatul nu prestează activitatea pe care trebuie să o efectueze conform contractului individual de muncă, dar primeşte o indemnizaţie de concediu achitată de angajator.

Concediile de odihnă se clasifică în mai multe tipuri. În continuare ne vom expune asupra concediilor de odihnă anuale de bază, durata lor și particularitățile de acordare.

În corespundere cu prevederile Codului Muncii, art.112 „Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Orice înţelegere prin care se renunţă, total sau parţial, la acest drept este nulă. Orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual.

  1. Durata concediului de odihnă anual.

Durata minimă a concediului de odihnă, acordat pe parcursul anului calendaristic este de 28 zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare. Pentru salariaţii din unele ramuri ale economiei naţionale (învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, serviciul public etc.), prin lege organică, se poate stabili o altă durată a concediului de odihnă anual (calculată în zile calendaristice). Astfel, cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt superior, din colegii, licee, gimnazii şi şcoli de cultură generală beneficiază de un concediu cu durata de 62 zile calendaristice, iar cadrele didactice din instituţiile preşcolare - 42 de zile calendaristice (art.299 alin.(1) din Codul muncii). Funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică li se acordă un concediu de odihnă anual plătit cu o durată de 35 zile calendaristice (Legea 158/2008, art.43, Legea 199/2010, art.15).

Frecvent apar întrebări referitor la durata concediului de odihnă a salariaţilor angajaţi prin cumul şi a celor care lucrează cu durată parţială a timpului de muncă. Legislaţia naţională expres stabileşte că activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor salariatului privind durata concediului de odihnă anual (art. 971 alin.(2) Cod muncii) La fel şi salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi salariaţii angajaţi de bază (art 267 alin.(6) Cod muncii). Prin urmare durata concediului/numărul de zile calendaristice, pentru aceeaşi perioadă de muncă, nu diferă în cazul unui salariat angajat de bază, prin cumul sau cu durată parţială a timpului de muncă.

Numărul de zile calendaristice/durata concediului de odihnă la care are dreptul salariatul depinde de vechimea în muncă ce dă dreptul la concediu și anume :

În vechimea în muncă care dă dreptul la concediu de odihnă se include timpul cînd salariatul a lucrat efectiv, timpul cînd salariatul nu a lucrat de fapt, dar i s-a menţinut locul de muncă (funcţia) şi salariul mediu integral sau parţial, timpul absenţei forţate de la lucru – în cazul eliberării nelegitime din serviciu sau transferului nelegitim la o altă muncă şi al restabilirii ulterioare la locul de muncă, timpul cînd salariatul nu a lucrat de fapt, dar şi-a menţinut locul de muncă (funcţia) şi a primit diferite plăţi din bugetul asigurărilor sociale de stat (indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă), cu excepţia concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani și alte perioade de timp prevăzute de convenţiile colective, de contractul colectiv sau de cel individual de muncă, de regulamentul intern al unităţii.

  1. Modul de acordare a concediului de odihnă

Concediul de odihnă anual se acordă salariatului în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărârii) emis de angajator (art.115 alin.(6) Codul muncii). În mod practic este necesar de indicat în textul ordinului: perioada de muncă pentru care se acordă concediul de odihnă, durata acestuia/numărul de zile calendaristice și intervalul de timp: de la data de …. pînă la data de….. inclusiv. Dacă ținem cont de prevederile Codului muncii - art.116 alin.(5) “Salariatul trebuie să fie prevenit, în formă scrisă, despre data începerii concediului cu cel puţin 2 săptămîni înainte» și art.117 alin.(3) « Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu», în cazul în care ordinul de acordare a concediului va fi emis cu două săptămâni înainte de plecarea salariatului în concediu, cumulative vor fi respectate toate precederile legale referitor la acordarea concediului.

III. Programarea concediilor de odihnă

Este cunoscut de toți faptul că programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic. Programarea concediilor  este necesară din mai multe considerente inclusiv pentru asigurarea continuității proceselor de muncă.  Odată ce a fost aprobată, programarea concediilor de odihnă anuale devine obligatorie atît pentru angajator, cît şi pentru salariat. Dar ca de la orice regulă există excepții și la acest capitol. Așa de exemplu salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, părinţilor care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 16 ani sau un copil cu dizabilităţi şi părinţilor singuri care au un copil în vîrstă de pînă la 16 ani, cărora concediile de odihnă anuale li se acordă în perioada de vară sau, în baza unei cereri scrise, în orice altă perioadă a anului. La fel și cadrelor didactice, concediul de odihnă li se acordă la sfîrșitul anului școlar. Unele companii cu un specific anume de producere cum ar fi liniile tehnologice cap-coadă unde procesul de producere se realizează în etape interdependente una de alta, cînd nu este posibil de acordat concediu de odihnă pe rînd, atunci toți salariații pleacă în concediu în aceeași perioadă. 

În conformitate cu art. 118 alin. (1) din Codul Muncii, concediul de odihnă se acordă anual conform programării. Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca salariaţii să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic. Prin urmare, angajatorul trebuie să monitorizeze în continuu procesul de acordare a concediilor de odihnă, modul în care se respectă programul de acordare a concediilor și nu trebuie să fie în aşteptarea cererii salariatului. În caz contrar, tot angajatorul, la încetarea raporturilor de muncă, conform art.119 din Codul muncii va compensa toate concediile de odihnă nefolosite.

În cazuri excepţionale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent poate să se răsfrîngă negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, o parte din concediu, cu consimţămîntul scris al salariatului şi cu acordul scris al reprezentanţilor salariaţilor, poate fi amînată pentru anul de muncă următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată pînă la sfîrșitul anului următor. În marea majoritate a cazurilor nu se ține cont de prevederea dată și nu există în unitate consimțămîntul scris al salariatului de amînare a unei părți din concediu pentru anul următor.  La fel este necesar ca salariații să cunoască că în caz de coincidenţă totală sau parţială a concediului de odihnă cu concediul medical, doar în baza unei cereri scrise depuse de salariat, concediul de odihnă anual nefolosit integral ori parţial se amînă pe perioada convenită prin acordul scris al părţilor sau se prelungeşte, respectiv, cu numărul zilelor indicate în certificatul de concediu medical.

Urmează: reglementări referitor la concediul de odihnă suplimentar plătit.

 

Inspector principal

Natalia COZAC

ITM Orhei    

Distribuie