Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Direcția Economie și Politici Investiționale

Consiliul raional Orhei, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Direcția Economie și Politici Investiționale

Condiţiile de bază pentru a participa la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 3. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit.

sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 1. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 2. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 3. abilități de utilizare a computerului și 1 an de experienţă profesională în domeniu, în conformitate cu prevederile Legii pentru aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice, nr. 155 din 21.07.2011.

 

Sarcini de bază:

 1. Realizarea eficientă a achizițiilor publice în cadrul autorității contractante/entității;
 2. Asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;
 3. Asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire;
 4. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare bunuri, servicii şi lucrări pe baza necesităţilor identificate la nivelul instituției;
 5. Organizarea activităţii privind monitorizarea şi raportarea ajutorului umanitar pe teritoriul raionului;
 6. Organizarea activităţii privind monitorizarea şi raportarea ajutorului de stat.

 

Candidaţii urmează să prezinte următorul set de acte:

 1. formularul de participare la concurs
 2. buletinul de identitate (copie)
 3. diploma de studii (copie)
 4. certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi specializare (constituie un avantaj)
 5. carnetul de muncă (copie)
 6. cazierul juridic (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

 

Actele vor fi depuse la specialistul principal Grecu Irina

(bd. M. Eminescu 2, etajul 3 biroul 305)

Telefon de contact: 0(235) 2-06-65

Termenul-limită de depunere a actelor – 20 zile din momentul publicării anunțului

pe site-ul Consiliului raional Orhei, www.or.md  

şi pe panoul informaţional al CR Orhei (et.III)

                                                                                                         

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018;
 3. Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 4. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 5. Legea nr. 436-XVI din 28  decembrie  2006  privind administraţia publică locală;
 6. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 8. Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 9. Legea nr. 845 din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
 10. Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

 

Distribuie