Consiliul Raional Orhei anunță concurs de angajare!

Consiliul Raional Orhei  nunţă Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef, Direcția Economie și Politici Investiționale (fpc).

 

 

Consiliul Raional Orhei

   Anunţă Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef, Direcția Economie și Politici Investiționale (fpc).

Informația privind condițiile de derulare a concursului va fi plasată pe panoul informațional – Sediul Consiliului Raional Orhei, et. III și pe site-ul www.or.md

Actele vor fi depuse la dna Grecu Irina, Aparatul Preşedintelui,  (bd. M. Eminescu 2, etajul III, biroul 305).

Telefon de contact: 0(235) 2-06-65

 

Publicat la 05.04.2021

Președintele raionului Dinu ȚURCANU___________

                                                                                                        

Consiliul raional Orhei, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef al Direcției Economie și Politici Investiționale

Condiţiile de bază pentru a participa la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 3. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit.

sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 1. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 2. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 3. 3 ani de experienţă profesională în domeniu și posedă abilităţi de utilizare a computerului, în conformitate cu prevederile Legii pentru aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice nr. 155 din 21.07.2011;

 

Sarcini de bază:

 1. Organizarea şi Coordonarea activității Direcției Economie și Politici Investiționale.
 2. Coordonarea procesului de asigurare a implementării la nivel local a prevederilor programelor și strategiilor de dezvoltare pe domeniul de competență a Direcției.
 3. Monitorizarea elaborării și prezentării raportului integrat privitor implementarea Strategiei de Dezvoltare a raionului.
 4. Asigurarea unui management financiar corect al activității DEPI.
 5. Asigurarea activităților relevante privind transparența în activitatea DEPI.

Candidaţii urmează să prezinte următorul set de acte:

 1. formularul de participare la concurs
 2. buletinul de identitate (copie)
 3. diploma de studii (copie)
 4. certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi specializare (constituie un avantaj)
 5. carnetul de muncă (copie)
 6. cazierul juridic (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire)

Actele vor fi depuse la specialistul principal Grecu Irina

(bd. M. Eminescu 2, etajul 3 biroul 305)

Telefon de contact: 0(235) 2-06-65

Termenul-limită de depunere a actelor – 20 zile din momentul publicării anunțului

pe site-ul Consiliului raional Orhei, www.or.md

şi pe panoul informaţional al CR Orhei (et.III)

                                                                                                         

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Codul administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018
 3. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 4. Legea nr. 436-XVI din 28  decembrie  2006  privind administraţia publică locală
 5. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 6. Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 7. Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 8. Legea nr. 270  din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 9. Legea nr. 845 din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
 10. Legea nr. 81 din 18 martie 2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător
 11. Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice
 12. Legea nr.179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 14. Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 privind aprobarea modului de stabilire a sporului pentru performanță pentru personalul din sectorul bugetar

 

Consiliul Raional Orhei

 

          Anunţă Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef, Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei (fpc).

 

Informația privind condițiile de derulare a concursului va fi plasată pe panoul informațional – Sediul Consiliului Raional Orhei, et. III și pe site-ul www.or.md

 

Actele vor fi depuse la dna Grecu Irina, Aparatul Preşedintelui,  (bd. M. Eminescu 2, etajul III, biroul 305).

Telefon de contact: 0(235) 2-06-65

 

Publicat la 05.04.2021

Președintele raionului Dinu ȚURCANU___________

 

Consiliul raional Orhei, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef Direcția Generală Asistență Socială și Protecție Familiei

Condiţiile de bază pentru a participa la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 3. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit.

sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 1. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 2. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 3. 4 ani de experienţă profesională în domeniu și posedă abilităţi de utilizare a computerului, în conformitate cu prevederile Legii pentru aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice nr. 155 din 21.07.2011;

 

Sarcini de bază:

 1. Asigurarea executării prevederilor legislației, Hotărîrilor și dispozițiilor Ministerului Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Familiei și ale autorităților representative ale UTA respective care vizează domeniul social;
 2. Reprezentarea DGASPF în relațiile cu instituțiile, organelle și organizațiile centrale și locale, alte persoane juridice, mediul de afaceri, societate civilă și persoanele fizice;
 3. Organizarea activității DGASPF și stabilirea atribuțiilor personalului din instituție, conform legislației în vigoare;
 4. Întocmirea programelor locale de activitate în domeniu, pe baza analizei sociale;
 5. Elaborarea proiectelor și deciziilor Consiliului de administrație a FLSSP privind stabilirea ajutorului material solicitanților;
 1. Organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activităților angajaților în prestarea calitativă a serviciilor.

 

Candidaţii urmează să prezinte următorul set de acte:

 • formularul de participare la concurs
 • buletinul de identitate (copie)
 • diploma de studii (copie)
 • certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi specializare (constituie un avantaj)
 • carnetul de muncă (copie)
 • cazierul juridic (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire)

Actele vor fi depuse la specialistul principal Grecu Irina

(bd. M. Eminescu 2, etajul 3 biroul 305)

Telefon de contact: 0(235) 2-06-65

Termenul-limită de depunere a actelor – 20 zile din momentul publicării anunțului

pe site-ul Consiliului raional Orhei, www.or.md

şi pe panoul informaţional al CR Orhei (et.III)

                                                                                                         

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Codul administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018
 3. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 4. Legea nr. 436-XVI din 28  decembrie  2006  privind administraţia publică locală
 5. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 6. Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 7. Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 8. Legea asistenței sociale, nr. 547 din 25 decembrie 2003
 9. Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale
 10. Legii nr. 270  din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 11. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 12. Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 privind aprobarea modului de stabilire a sporului pentru performanță pentru personalul din sectorul bugetar

 

 

Consiliul Raional Orhei

 

          Anunţă Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef, Direcția Dezvoltare Teritorială (fpc).

 

Informația privind condițiile de derulare a concursului va fi plasată pe panoul informațional – Sediul Consiliului Raional Orhei, et. III și pe site-ul www.or.md

 

Actele vor fi depuse la dna Grecu Irina, Aparatul Preşedintelui,  (bd. M. Eminescu 2, etajul III, biroul 305).

Telefon de contact: 0(235) 2-06-65

    

Publicat la 05.04.2021

Președintele raionului Dinu ȚURCANU___________

Consiliul raional Orhei, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef al Direcției Dezvoltare Teritorială

Condiţiile de bază pentru a participa la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 3. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit.

sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 1. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 2. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 3. 3 ani de experienţă profesională în domeniu și posedă abilităţi de utilizare a computerului, în conformitate cu prevederile Legii pentru aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice nr. 155 din 21.07.2011;

Sarcini de bază:

 1. Desfăşoară controlul pe interior a activităţii personalului din subordine şi raportează despre activitatea lui vicepreşedintelui raionului de ramură. Asigură controlul de soluţionare a petiţiilor din domeniul dezvoltării teritoriale.
 2. Prezintă rapoarte analitice de activitate a Direcţiei lunare / trimestriale / anuale.
 3. Contribuie la aplicarea prevederilor legislative, implementarea programelor şi normativelor privind promovarea strategiilor de dezvoltare a raionului Orhei.
 4. Participă la elaborarea programelor privind perfecționarea avansată în domeniul dezvoltării teritoriale.
 5. Prezintă proiecte de decizii privind domeniul dezvoltării teritoriale spre examinare şi aprobare Consiliului Raional Orhei.
 6. Contrasemnează / avizează şi coordonează documentaţia de urbanism, documentaţia de deviz de cheltuieli şi recepţia finală a lucrărilor executate.

Candidaţii urmează să prezinte următorul set de acte:

 1. formularul de participare la concurs
 2. buletinul de identitate (copie)
 3. diploma de studii (copie)
 4. certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi specializare (constituie un avantaj)
 5. carnetul de muncă (copie)
 6. cazierul juridic (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire)

Actele vor fi depuse la specialistul principal Grecu Irina

(bd. M. Eminescu 2, etajul 3 biroul 305)

Telefon de contact: 0(235) 2-06-65

Termenul-limită de depunere a actelor – 20 zile din momentul publicării anunțului

pe site-ul Consiliului raional Orhei, www.or.md

şi pe panoul informaţional al CR Orhei (et.III)                                                                                                         

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Codul administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018
 3. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 4. Legea nr. 436-XVI din 28  decembrie  2006  privind administraţia publică locală
 5. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 6. Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 7. Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 8. Legea nr. 270  din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 9. Legea nr. 721 din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcții
 10. Legea nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor în construcție
 11. Legea nr. 835 din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului
 12. Legea  drumurilor nr. 509 din 22 iunie 1995
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente
 14. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 15. Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 privind aprobarea modului de stabilire a sporului pentru performanță pentru personalul din sectorul bugetar.
Distribuie