Inspecţia Teritorială de Muncă Orhei – INFORMEAZĂ!

SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Suspendarea contractului individual de muncă presupune, în esenţă, o suspendare a principalelor sale efecte, constând în prestarea muncii şi plata salariului. În unele situaţii, salariatul nu este lipsit de venituri, ci primeşte diferite îndemnizaţii (de exemplu, în caz de concediu de maternitate, de incapacitate temporară de muncă).

Din dispoziţiile Codului muncii al Republicii Moldova  rezultă că suspendarea contractului individual de muncă este considerată o situaţie intermediară între executarea şi încetarea unui asemenea contract. Aşadar, în toate cazurile, suspendarea antrenează, pe de o parte, oprirea temporară a activităţii de muncă de către salariat, iar pe de altă parte, oprirea plăţii salariului de către angajator.

Conform legislației, pe toată durata suspendării contractului individual de muncă, drepturile şi obligaţiile părţilor, în afară de cele privind prestarea muncii şi plata salariului, continuă să existe dacă prin actele normative în vigoare, prin convenţiile colective, prin contractul colectiv şi prin cel individual de muncă nu se prevede altfel.

Indiferent de motivul pentru care a intervenit, suspendarea contractului individual de muncă se caracterizează prin aceea că este: temporară, întrucât motivele care împiedică executarea contractului individual de muncă sunt vremelnice. De exemplu, în caz de boală sau traumatism, contractul individual de muncă al salariatului bolnav se suspendă pe perioada incapacităţii temporare a acestuia, iar în cazul declanşării anchetei de serviciu, contractul poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului pe toată durata acesteia (legiuitorul statuând, conform art. 208 alin. (2) din Codul muncii, durata maximă a desfăşurării anchetei de serviciu – o lună) la fel suspendarea este parţială, deoarece această operaţiune tehnico-juridică nu priveşte totalitatea efectelor contractului individual de muncă, ci numai o parte din ele, şi anume: prestarea muncii de către salariat şi retribuirea acesteia de către angajator. Prin urmare, în decursul perioadei de suspendare, salariatul îşi menţine dreptul la: locul de muncă; demisie; libera asociere în sindicate; formare profesională, reciclare şi perfecţionare ş.a.

 În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) din Codul muncii, suspendarea contractului individual de muncă se face prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, cel târziu la data suspendării. Nu este necesară, aşadar, emiterea ordinului de suspendare a contractului individual de muncă în cazul: aflării salariatului în concediu de maternitate, aflării acestuia în concediu medical, neachitării sau achitării parţiale, cel puţin 2 luni consecutive, a salariului sau a altor plăţi obligatorii, condiţiilor de muncă nesatisfăcătoare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

În primele două situaţii, suspendarea contractului individual de muncă se efectuează în baza certificatelor de concediu medical, iar în celelalte două cazuri, suspendarea contractului individual de muncă va fi operată în baza cererii scrise a salariatului. Totodată, referindu-ne la aceste două temeiuri de suspendare a contactului individual de muncă, se cere subliniat faptul că angajatorul este privat de dreptul de a angaja alţi salariaţi pentru a-i înlocui pe acei ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate fie în legătură cu neachitarea salariului sau a altor plăţi obligatorii fie ca urmare a neoferirii condiţiilor de muncă inofensive din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. În asemenea cazuri de suspendare a contractului individual de muncă, salariatul este obligat să-şi preia activitatea de muncă în cel mult trei zile lucrătoare de la momentul înlăturării pericolului pentru viaţă sau sănătate, achitării salariului, altor plăţi obligatorii sau informării despre transferul acestor plăţi pe cardul bancar.

În linii mari, suspendarea contractului individual de muncă poate intervene în circumstanțe ce nu depind de voința părților (art.76 Codul muncii- concediu de maternitate, boală sau traumatism, carantină, încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil, forţă majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea raporturilor de muncă, trimitere în instanţa de judecată a dosarului penal privind comiterea de către salariat a unei infracţiuni incompatibile cu munca prestată, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti, omiterе, din vina salariatului, a termenului de trecere a controlului medical, depistare, conform certificatului medical, a contraindicaţiilor care nu permit îndeplinirea muncii specificate în contractul individual de muncă, cerere a organelor de control sau de drept, conform legislaţiei în vigoare, prezentare la locul de muncă în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice, constatată prin certificatul eliberat de instituţia medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariaţilor, aflare în grevă, declаrată conform prezentului cod;stabilire pe termen determinat a gradului de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare. La fel, suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor (art. 77 Codul muncii) are loc în caz de acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună, urmare a unui curs de formare profesională sau de stagiere cu scoaterea din activitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, şomaj tehnic, îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, detaşare. Suspendarea contractului individual de muncă la iniţiativa uneia dintre părţi  (art. 78 Codul muncii) ( a salariatului) are loc în caz de concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 4 ani, concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la doi ani, conform certificatului medical, concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu durata de pînă la 2 ani, urmare a unui curs de formare profesională în afara unităţii, potrivit art.214 alin.(3), ocupare a unei funcţii elective în autorităţile publice, în organele sindicale sau în cele patronale, neachitare sau achitare parţială, cel puţin 2 luni consecutive, a salariului sau a altor plăţi obligatorii, condiţii de muncă nesatisfăcătoare din punctul de vedere al protecţiei muncii, precum şi din alte motive prevăzute de legislaţie și din inițiativa angajatorului - pe durata anchetei de serviciu, efectuate în condiţiile prezentului cod, în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

 

 

Inspecția Teritorială de Muncă Orhei                                                                               

Inspector principal

Cozac Natalia

Distribuie