Inspecția Teritorială de Muncă Orhei INFORMEAZĂ!

Particularitățile de reglementare a muncii salariaților în vîrstă de pînă la 18 ani

Conform legislației muncii, particularităţile de reglementare a muncii reprezintă un ansamblu de norme care specifică aplicarea faţă de anumite categorii de salariaţi a reglementărilor generale referitoare la muncă sau stabilesc pentru aceste categorii reguli suplimentare ce vizează domeniul menţionat.

Categoriile de salariați față de care se aplică pe lîngă reglementările generale a legislației muncii, și anumite reglementări speciale sunt: femeile, persoanele cu obligaţii familiale, salariaţii în vîrstă de pînă la 18 ani, conducătorii de unităţi, persoanele care prestează muncă prin cumul, precum şi alte categorii de salariaţi.

În acest articol, ne propunem să abordăm prevederile legale privind anumite particularități vizavi de munca prestată  de salariații în vîrstă de pînă la 18 ani.

            Tendința multor adolecenți este de a deveini cît mai devreme posibil independenți financiar și să decidă desinestătător cum să-și cheltuie banii cîștigați. Această ambiție, poate apărea din diverse motive: situația financiară precară în familie, psihologia educației în familie etc. Cu toate acestea, atît adolescenții cît și părinții lor ar trebui să cunoască toate subtilitățile legale privind prestarea muncii de către salariații în vîrstă de pînă la 18 ani, astfel ca sănătatea lor să nu fie pusă în pericol în urma suprasolicitării la locul de muncă precum și încălcarea altor drepturi  în domeniul raporturilor de muncă.

Conform art. 46 al Codului muncii,  persoana fizică dobîndeşte capacitate de muncă la împlinirea vîrstei de 16 ani. Persoana fizică poate încheia un contract individual de muncă şi la împlinirea vîrstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, dacă, în consecinţă, nu îi vor fi periclitate sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională. Se interzice încadrarea în muncă a persoanelor în vîrstă de pînă la 15 ani.

Pentru salariații în vîrstă de pînă la 18 ani, legiuitorul stabilește durată redusă a timpului de muncă. Durata săptămînală redusă a timpului de muncă constituie: 24 ore/săptămînă pentru salariații în vîrstă de la 15 pînă la 16 ani și 35 ore iar pentru salariații în vîrstă de la 16 pînă la 18 ani (art.96 alin.(2) al Codului muncii). Durata zilnică normală a timpului de muncă pentru ceilalți salariați constituie 8 ore/zi, 40 ore/săptămînă. Pentru salariații în vîrstă de pînă la 16 ani, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăși 5 ore/zi, iar pentru salariații în vîrstă de la 16 ani pînă la 18 ani, durata zilnică a timpului nu poate depăși 7 ore/zi.

Particularitățile prestării muncii de către persoanele în vărstă de pînă la 18 ani sunt reglementate  în titlul X, capitolul III al Codului Muncii al Republicii Moldova, care presupun că:

Salariaţii în vîrstă de pînă la 18 ani sînt angajaţi numai după ce au fost supuşi unui examen medical preventiv. Ulterior, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani, aceştia vor fi supuşi examenului medical obligatoriu în fiecare an.Cheltuielile pentru examenele medicale vor fi suportate de angajator.

 Pentru salariaţii în vîrstă de pînă la 18 ani norma de muncă se stabileşte, pornindu-se de la normele generale de muncă, proporţional cu timpul de muncă redus stabilit pentru salariaţii respectivi.Salariaților în vârstă de până la 18 ani, angajați după absolvirea instituțiilor de învățământ secundar general și profesional tehnic, angajatorul le stabilește norme de muncă reduse, în conformitate cu legislația în vigoare, cu convențiile colective și cu contractul colectiv de muncă.

Este interzisă utilizarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani la lucrările cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase, la lucrări subterane, precum şi la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătăţii sau integrităţii morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, producerea, transportarea şi comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a substanțelor stupefiante şi toxice). Nu se admite ridicarea şi transportarea manuală de către minori a greutăţilor care depăşesc normele maxime stabilite pentru ei.

Nomenclatorul lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani, precum şi normele de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor, se aprobă de Guvern după consultarea patronatelor şi sindicatelor.

Se interzice trimiterea în deplasare a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, cu excepţia salariaţilor din instituţiile audiovizualului, din teatre, circuri, organizaţii cinematografice, teatrale şi concertistice, precum şi din cele ale sportivilor profesionişti.

Concedierea salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, cu excepţia cazului de lichidare a unităţii, se permite numai cu acordul scris al agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, respectîndu-se condiţiile generale de concediere prevăzute de prezentul cod.

Este de menționat că salariaților în vîrstă de pînă la 18 ani le este interzisă munca de noapte (între orele 22.00-06.00- art.103 alin.(5) al Codului muncii), munca suplimentară (art.105 alin (1) al Codului muncii), munca în zile de repaus săptămînal-art.110 alin.(3) al Codului muncii), munca în zile de sărbătoare nelucrătoare-art.111 alin.(3) al Codului muncii.

Totodată, art. 152 al Codului muncii, conține norme privind retribuirea muncii salariaților în vîrstă de pînă la 18 ani.În contextul normei prenotate, legiuitorul a statuat că, în cazul salarizării pe unitate de timp, salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani salariul li se plăteşte ţinîndu-se cont de durata redusă a muncii zilnice. Munca salariaţilor minori care lucrează în acord este retribuită în baza tarifelor pentru munca în acord stabilite salariaţilor adulţi. Munca elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţămînt secundar general și profesional tehnic, care nu au atins vîrsta de 18 ani, prestată în afara timpului de studii, se retribuie proporţional cu timpul lucrat sau în acord.Angajatorul poate să stabilească, din contul mijloacelor proprii, un spor la salariul tarifar pentru timpul cu care durata muncii zilnice a salariaţilor minori se micşorează în comparaţie cu durata muncii zilnice a salariaţilor adulţi.

 În final, considerăm că ar fi binevenite cîteva repere/sfaturi de care adolescenții care doresc să presteze muncă ar putea să se ghideze: chiar dacă doresc cu adevărat să lucreze, în niciun caz nu trebuie să neglijeze școala și pregătirea temelor pentru acasă, să lucreze numai după ore, în weekend și în vacanță, să aleagă jobul care îi place și se potrivește caracterului și intereselor personale, dacă după ceva timp înțelege că atmosfera din echipă sau condițiile de muncă sunt negative, trebuie să caute un alt loc de muncă.

Desigur că, nu în ultimul rînd, adolescentul dornic de a munci, trebuie să-și lase timp liber pentru relaxare și distracție, or clipele unice ale tinereții nu se vor mai întoarce niciodată!

 

Inspecția Teritorială de Muncă Orhei                                                                                                

Inspector principal

Natalia COZAC

 

Distribuie