Termenul pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante se prelungește până la data de 23 octombrie 2020

Direcția Generală Finanțe a Consiliului Raional Orhei anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, secția elaborarea și administrarea bugetului.

Specialist superior în cadrul Direcției Generale Finanțe

Scopul general al funcției

Asigurarea implementării activităților de elaborare și administrare a veniturilor bugetelor raionului.

Sarcinile de bază:

 • Estimarea veridică și economic-argumentată a veniturilor bugetului raionului.
 • Implementarea principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor.
 • Organizarea și monitorizarea indicatorilor bugetari de venituri.

Condițiile de bază pentru a participa la concurs:

 • deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldovenești;
 • neatingerea vârstei de 63 de ani;
 • este aptă de muncă, din punct de vedere al stării sănătății pentru exercitarea funcției publice;
 • deține studii necesare prevăzute pentru funcția publică (superioare);
 • nu a fost în ultimii 5 ani destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privata de dreptul de a ocupa o funcție publică, ca urmare a ședinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

Studii: superioare, de licență sau echivalente, economice.

Experiență a profesională: preferabil experiență în serviciul public și domeniul de referință.

Cunoștințe:

 • cunoașterea legislației în domeniul;
 • cunoștințe de operare la calculator în Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • cunoașterea principiilor de bază în economie.

Abilități: de utilizare a calculatorului, de lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, amplanarea de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Candidații urmează să prezinte următorul set de documente:

 • formularul de participare la concurs, specificat în anexa 1 a HG nr.201/209;
 • buletinul de identitate (copie);
 • diploma de studii (copie);
 • certificatul de absolvire a cursurilor de perfecționare și specializare;
 • carnetul de muncă (copie);
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Actele vor fi depuse la:

Anticamera Direcției Generale Finanțe                  

(bd. M.Eminescu,2,  etajul II, biroul 217).

Telefon de contact: (0235) 3-22-44, 2-28-48.

Termenul-limită de prezentare a documentelor este de 20 zile calendaristice din momentul publicării anunțului.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

 1.  Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
 3. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 4. Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 5. Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 6. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale  nr.181 din 25.07.2014;
 7. Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003;
 8. Codul fiscal – Legea nr.1163 din 24.04.1997 (cu modificările ulterioare).
Distribuie