Inspecţia de Stat Teritorială în Construcţii

Zona de deservire: mun. Chişinău, rl. Călăraşi, rl Orhei, rl Hînceşti, rl Criuleni, rl Dubăsari, rl Străşeni, rl Anenii Noi, rl Ialoveni, rl Ştefan Vodă, rl Căuşeni, rl Cimişlia, rl Basarabeasca, rl Nisporeni, rl Ungheni, rl Rezina, rl Şoldăneşti.

 

Adresa: or.Orhei, str. T.Ciobanu nr.4

Pagina web: http://isc.gov.md/

Telefon de contact: 

Şef, Inspecţia de Stat Teritorială în Construcţii „Centru” 022 242307

 

 

Şef-adjunct, Inspecţia de Stat Teritorială în Construcţii „Centru” 0244 20094

 

 

Inspector, responsabil de raionul Orhei0235 20716

Atribuţii:

a) organizarea şi exercitarea controlului de stat asupra respectării prevederilor actelor normative şi reglementărilor în vigoare referitoare la disciplina în urbanism, amenajarea teritoriului şi calitatea în construcţii;
b) participarea, în comun cu alte organe abilitate, la acţiunile de urgenţă generate de calamităţi naturale, dezastre sau accidente tehnice, care pot avea repercusiuni asupra stării şi siguranţei construcţiilor sau care pun în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor;
c) colaborarea cu alte organe de control ale statului, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de învăţămînt superior şi cu specialişti din domeniu în vederea respectării disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi a sistemului calităţii în construcţii, precum şi în vederea elaborării reglementărilor tehnice cu scopul protejării populaţiei;
d) inspectarea liberă şi nestingherită a tuturor obiectelor de construcţie aflate în faza de concepere, proiectare, autorizare, executare şi exploatare, a întreprinderilor de producere a materialelor şi articolelor pentru construcţii;
e) adoptarea deciziilor şi emiterea dispoziţiilor executorii pentru persoanele juridice şi fizice referitor la respectarea disciplinei în urbanism, calitatea lucrărilor pentru construcţii-montaj, materialelor şi articolelor de construcţie, în caz de încălcare a legislaţiei în construcţii;
f) sistarea lucrărilor de construcţii-montaj care se execută fără licenţă, cu abateri de la proiect şi documentele normative, fără proiect sau cu încălcări ale legislaţiei în construcţii;
g) stabilirea gradului de avariere a construcţiilor şi, în cazul în care construcţia prezintă pericol, interzicerea exploatării acesteia;
h) solicitarea şi obţinerea gratuită de la autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de proiectare, agenţii economici şi persoanele fizice a datelor privind situaţia arhitectural-urbanistică, existenţa autorizaţiei de construcţie, legalitatea executării lucrărilor, calitatea producţiei în construcţii şi precizarea volumului (costului) ei, alte date necesare pentru examinarea problemelor abordate;
i) solicitarea de la executanţi a refacerii documentaţiei de proiect şi a lucrărilor de construcţii-montaj, executate cu încălcări ale documentelor normative, efectuarea încercărilor de laborator ale unor elemente de construcţie, realizarea investigaţiilor suplimentare în cazul în care acest lucru este întemeiat;
j) sistarea producerii şi livrării materialelor şi articolelor pentru construcţii fără certificat de conformitate;
k) respingerea recepţiei obiectelor executate cu încălcarea normelor şi regulilor în construcţii;
l) adoptarea deciziilor privind încasarea la bugetul de stat a sumelor obţinute nelegitim de antreprenor de la exagerarea volumelor şi valorii lucrărilor executate;
m) aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative.
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni administrative în numele Inspecţiei de Stat în Construcţii:
şeful Inspecţiei şi adjuncţii lui;
şefii de direcţii din cadrul Inspecţiei şi adjuncţii lor;
şefii inspecţiilor teritoriale şi adjuncţii lor;
n) sesizarea organelor de urmărire penală privind proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori executarea lucrărilor de modificare a acesteia de către persoanele responsabile, fără respectarea documentelor normative privind rezistenţa şi stabilitatea, precum şi continuarea lucrărilor executate necorespunzător şi sistate prin acte de control, în cazul în care acestea pot afecta rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor;
o) înaintarea la Camera de Licenţiere a propunerilor privind suspendarea acţiunii licenţelor eliberate persoanelor juridice şi fizice pentru desfăşurarea activităţii de proiectare, verificarea proiectelor, executarea lucrărilor de construcţii-montaj, în cazul încălcării de către acestea a legislaţiei în construcţii, a documentelor normative sau ignorării prescripţiilor Inspecţiei;
p) înaintarea la Comisia de atestare, constituită de Organul naţional de dirijare în construcţii, a propunerilor privind sistarea valabilităţii sau anularea certificatelor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor care au încălcat legislaţia în vigoare, au neglijat prescripţiile Inspecţiei sau au comis abateri de la soluţiile de proiect şi normele în construcţii, fapt ce a condus la diminuarea exigenţelor esenţiale prevăzute de Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii;
q) sistarea valabilităţii autorizaţiilor de construire/demolare, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, în caz de depistare a faptelor de încălcare a legislaţiei  în vigoare şi a procedurii de eliberare;
r) asigurarea specialiştilor cu funcţii de control ai Inspecţiei cu echipament de protecţie a muncii, potrivit normativelor în vigoare;
s) propunerea operării de modificări şi completări în componentele sistemului calităţii în construcţii, referitoare la conţinutul reglementărilor tehnice, recepţia construcţiilor etc.;
t) elaborarea şi actualizarea metodologiilor, instrucţiunilor interne şi procedurilor de inspecţie, participarea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative ce ţin de domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi calităţii construcţiilor;
u) efectuarea analizelor, sintezelor şi rapoartelor în domeniu, cu propuneri de măsuri preventive şi de ameliorare a disciplinei în urbanism, amenajării teritoriului şi calităţii lucrărilor de construcţii, de eficientizare a activităţii structurilor şi persoanelor implicate în lucrările de construcţii şi prezentarea propunerilor de rigoare  Organului naţional de dirijare în construcţii;
v) organizarea seminarelor, conferinţelor republicane şi regionale în probleme ce ţin de activitatea Inspecţiei, participarea la simpozioanele internaţionale, organizarea instruirii cadrelor în domeniul construcţiilor;
w) dirijarea activităţii comisiilor de  atestare a responsabililor tehnici şi a diriginţilor de şantier, proiectanţilor, verificatorilor de proiecte şi a altor specialişti implicaţi în procesul de construcţie;
x) participarea în activitatea comisiilor de acreditare a laboratoarelor şi a organismelor de certificare în domeniul construcţiilor;
y) participarea la acţiunile ce ţin de publicitatea calităţii în construcţii, de familiarizare a publicului cu problemele calităţii în construcţii prin intermediul radioteleviziunii, mass-media, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare tehnică specifice domeniilor sale de activitate.

Distribuie