La inițiativa Partidului „ȘOR”, a început reconstrucția satelor din raionul Orhei

Se lucrează de zor în comuna Zorile din raionul Orhei. Această este prima localitate din cele 14 care vor fi modernizate complet, conform Strategiei de dezvoltare a raionului Orhei pentru anii 2022-2027, intitulată „Raionul Orhei, raion de vis”, elaborată de echipa Partidului „ȘOR”. În prezent, au loc lucrări de amenajare a unui parc și construcția estradei de vară.

Locuitorii comunei Zorile, din care face parte satul cu aceeași denumire, precum și Inculeț și Ocnița-Țărani, spun că sunt mândri că localitatea lor se dezvoltă, lucru care nu s-a întâmplat ani în șir. 

„Tare multe se fac în localitatea noastră. Va fi amenajată o terasă pentru bătrâni, ca să avem unde sta la sărbători. Îi mulțumim dlui primar și lui Ilan Șor”, a spus o pensionară. 

„După ce echipa Partidului „ȘOR” a venit la Primărie, în sat se văd schimbări mari. Infrastructura se dezvoltă. Până nu demult, nu s-a făcut nimic, acum se fac multe, și pentru bătrâni, și pentru tineri, și pentru copii. Mulțumim!”, a menționat un bărbat. 

Costul lucrărilor de amenajare a parcului și construcția estradei de vară se ridică la peste un milion de lei. Lucrările ar trebui să se încheie la începutul lunii august. Potrivit primarului comunei Zorile, Igor Panfil, anul acesta vor fi puse în aplicare și alte proiecte benefice pentru oameni. 

„În parcul pe care îl amenajăm acum, vor fi 250 de metri pătrați de bordură. Estrada de vară va avea 42 de metri pătrați. Pe lângă aceste proiecte, mai sunt în desfășurare altele. Mai exact, este vorba despre reconstrucția unui drum, renovarea Oficiului Medicilor de Familie și amenajarea curții școlii. Toate aceste proiecte vor costa aproape cinci milioane de lei și vor fi duse la bun sfârșit în acest an. Suntem nespus de bucuroși că localitatea noastră a fost inclusă în Strategia de dezvoltare a raionului Orhei”, a afirmat primarul Igor Panfil. 

La rândul său, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a afirmat că Republica Moldova nu are o altă șansă de dezvoltare, dacă nu va exista o abordare clară în ceea ce privește gestionarea corectă a banului public, mai ales în condițiile precare în care se află țara noastră. 
„În urma investițiilor care vor fi făcute, urmărim ca cele mai importante probleme ale comunei Zorile să fie rezolvate în acest an. Banii sunt alocați atât de Consiliul raional, cât și de sponsori, oameni de bună credință, care nu sunt indiferenți de soarta localităților noastre și de viitorul copiilor, pe care ni-l dorim să fie construit acasă. Îi mulțumesc în special dlui Ilan Șor, care, în pofida vremurilor complicate pe care le trăim, este foarte activ, ne ajută începând de la consultanță, construirea relațiilor de prietenie, până la sponsorizări. Ne bucurăm că împreună, conjugându-ne eforturile, reușim să identificăm soluții pentru cele mai stringente probleme ale raionului Orhei”, a accentuat Dinu Țurcanu. 

În context, liderul Partidului „ȘOR, Ilan Șor, a menționat că el și echipa sa continuă să-și respecte principiile după se ghidează și anume de a fi alături de oameni și de nevoile lor. 

„V-am promis că Orhei va deveni un raion de vis. Iată că acest proiect, care reprezintă o premieră pentru Republica Moldova, prinde contur. Au început lucrările de reparație în comuna Zorile, prima dintre cele 14 localități care vor fi modernizate complet în acest an, conform Strategiei de dezvoltare a raionului Orhei. Potrivit acesteia, în următorii cinci ani, în fiecare sat și comună vor fi reparate drumurile, va fi amenajat un mic scuar, parc, vor fi modernizate instituțiile de învățământ, cele medico-sanitare, astfel încât fiecare cetățean să simtă că este demn de o viață mai bună. Îmi doresc ca toți cetățenii țării mele să aibă condiții decente de viață și să se simtă confortabil în localitățile lor de baștină. De asemenea, îmi doresc ca cei plecați în străinătate să revină cât mai curând acasă și să nu mai simtă nevoia să plece peste hotare ca să-și câștige pâinea. Sunt convins că împreună vor fi reuși”, a declarat Ilan Șor.

Potrivit Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului Orhei, echipa Partidului „ȘOR” își propune ca, în 2022, să modernizeze următoarele localități: Zorile, Ocnița-Țărani, Inculeț, Bulăiești, Mîrzești, Mîrzaci, Morozeni, Breanova, Ghetlova, Hulboaca, Noroceni, Biești, Cihoreni și Slobozia-Hodorogea. Până în 2027, vor fi dezvoltate toate localitățile din raion.

Din 2015 și până în prezent, de când este administrat de echipa lui Ilan Șor, Orheiul a devenit localitatea cu cel mai înalt grad de dezvoltare din Republica Moldova. A fost majorat bugetul municipiului de câteva ori. 80% din drumurile din orașul Orhei, inclusiv toate cele principale au fost reparate. În prezent, au loc lucrări de construcție a drumurilor secundare. De asemenea, orașul Orhei a fost iluminat integral, au fost modernizate mai multe școli, grădinițe, centre ale medicilor de familie, au fost construite terenuri de joacă, amenajate parcurile și mai multe curți de bloc. Tot la Orhei, a fost construit OrheiLand, cel mai mare parc de distracții din Republica Moldova, dar și din regiune.

La nivel de raion, echipa Partidului „ȘOR” a iluminat integral aproape toate cele 74 de localități și a construit terenuri de joacă în fiecare sat și comună din raionul Orhei. Totodată, echipa lui Ilan Șor a construit drumul Susleni-Jora de Mijloc, care are o lungime de aproape 10 kilometri, acesta fiind cel mai mare proiect de infrastructură, de la destrămarea URSS încoace.

 

RU/РУ
По инициативе Партии «ШОР» в Оргеевском районе началась реконструкция сел

С раннего утра идет работа полным ходом в коммуне Зориле Оргеевского района. Это первый населенный пункт из 14, которые будут полностью модернизированы в соответствии со Стратегией развития Оргеевского района на 2022–2027 гг. под названием «Оргеевский район – район мечты», разработанной командой Партии «ШОР». В настоящее время проводятся работы по благоустройству парка и строительству летней эстрады. 

Жители коммуны Зориле, в которую входит и село с тем же названием, а также села Инкулец и Окница-Цэрань, говорят, что гордятся тем, что их населенный пункт развивается, чего годами не происходило. 

«Очень многое делается в нашем населенном пункте. Будет обустроена терраса для пожилых людей, чтобы было где отмечать праздники. Мы благодарим примара и Илана Шора», – сказала пенсионерка. 

«После того, как в примэрию пришла команда Партии "ШОР", в селе видны большие перемены. Инфраструктура развивается. До недавнего времени ничего не делалось, сейчас многое делается и для стариков, и для молодых, и для детей. Спасибо!», – отметил мужчина. 

Стоимость работ по благоустройству парка и строительству летней эстрады составляет более миллиона леев. Работы должны закончиться в начале августа. По словам примара коммуны Зориле Игоря Панфила, в этом году будут реализованы и другие полезные для людей проекты. 

«В парке, который мы сейчас благоустраиваем, будет проложено 250 квадратных метров бордюра. Летняя эстрада будет на 42 кв. м. Помимо этих проектов, в разработке находятся и другие. В частности, речь идет о реконструкции дороги, ремонте офиса семейных врачей и обустройстве школьного двора. Все эти проекты будут стоить почти пять миллионов леев и будут реализованы в этом году. Мы очень рады, что наш населенный пункт включен в Стратегию развития Оргеевского района», – заявил примар Игорь Панфил. 

В свою очередь председатель Оргеевского района Дину Цуркану заявил, что у Республики Молдова нет другого шанса на развитие, если не будет четкого подхода к правильному управлению публичными деньгами, особенно в неблагоприятных условиях, в которых находится наша страна.  

«Мы намерены в результате сделанных инвестиций решить в этом году самые важные проблемы коммуны Зориле. Деньги выделяются как районным советом, так и спонсорами, людьми, не равнодушными к судьбе наших населенных пунктов и будущему детей, которое мы хотим построить дома. Я особенно благодарю г-на Илана Шора, который, несмотря на сложные времена, которые мы переживаем, очень активен, помогает нам, начиная от консультаций, выстраивания дружеских отношений и заканчивая спонсорством. Мы рады, что вместе, объединяя наши усилия, нам удается находить решения по самым насущным проблемам Оргеевского района», – подчеркнул Дину Цуркану. 

В этом контексте лидер Партии «ШОР» Илан Шор отметил, что он и его команда продолжают придерживаться и руководствоваться своими принципами, а именно быть рядом с людьми и их нуждами. 

«Я обещал вам, что Оргеев станет районом мечты. И вот этот проект, который является премьерой для Республики Молдова, обретает форму. Начаты ремонтные работы в коммуне Зориле, первой из 14 населенных пунктов, которые будут полностью модернизированы в этом году в соответствии со Стратегией развития Оргеевского района. Согласно ей, в ближайшие пять лет в каждом селе и коммуне будут отремонтированы дороги, обустроен небольшой сквер, парк, модернизированы образовательные, медико-санитарные учреждения с тем, чтобы каждый гражданин чувствовал, что он достоин лучшей жизни. Я хочу, чтобы все граждане моей страны имели достойные условия жизни и чувствовали себя комфортно в своих родных населенных пунктах. Также я хочу, чтобы те, кто уехал за границу, как можно скорее вернулись домой и больше не чувствовали необходимости уезжать за границу, чтобы заработать себе на хлеб. Я убежден, что вместе мы добьемся успеха», – заявил Илан Шор.

Согласно Стратегии устойчивого развития Оргеевского района, команда Партии «ШОР» намерена в 2022 году модернизировать следующие населенные пункты: Зориле, Окница-Цэрань, Инкулец, Булэешть, Мырзешть, Мырзач, Морозень, Брянова, Гетлова, Хулбоака, Норочень, Биешть, Чихорень и Слобозия-Ходороджя. К 2027 году будут развиты все населенные пункты района. 

С 2015 года и по настоящее время, с тех пор, как им управляет команда Илана Шора Оргеев стал населенным пунктом с самым высоким уровнем развития в Республике Молдова. Бюджет муниципия увеличился в несколько раз. 80% дорог в городе Оргееве, в том числе все главные, были отремонтированы. В настоящее время ведутся работы по строительству второстепенных дорог. Также город Оргеев был полностью освещен, был модернизирован ряд школ, детских садов, центров семейных врачей, построены игровые площадки, благоустроены парки и дворы. Также В Оргееве был построен OrheiLand, крупнейший парк развлечений в Республике Молдова, а также в регионе. 

На районном уровне команда Партии «ШОР» полностью осветила почти все 74 населенных пункта и построила игровые площадки в каждом селе и коммуне Оргеевского района. В то же время команда Илана Шора построила дорогу Суслень – Жора де Мижлок протяженностью около 10 километров, что является крупнейшим инфраструктурным проектом с момента распада СССР.

Imagini Foto
Distribuie