CONCURS DE ANGAJARE

Comentariile sunt închise pentru CONCURS DE ANGAJARE 567

Direcția Generală Finanțe, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior, Secția elaborarea și administrarea bugetului .

Condiţiile de bază pentru a participa la concurs:
• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Posedarea limbii de stat;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
• Nedestituirea în ultimii 3 ani dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
Atribuţiile de bază:
• Asigurarea desfășurării conforme a procesului bugetar cu estimarea veridică și economic argumentată a cheltuielilor instituțiilor bugetare;
• Implementarea cadrului legal privitor la salarizarea angajaților din sfera socială;
• Asigurarea administrării primăriilor și instituțiilor administrate, finanțate de la bugetul raional;
• Acordarea ajutorului practic autorităților publice pe compartimentul administrat.

Cerinţe specifice :
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economic, juridic Experienţă profesională: preferabil experienţă în serviciul public și domeniul de referință;
Cunoştinţe:
• cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
• cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet.
Abilităţi: organizare, analiză, sinteză, lucru cu informația, comunicare eficientă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, elaborarea documentelor.
Aptitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Candidaţii urmează să prezinte următorul set de documente:

– formularul de participare la concurs,
– buletinul de identitate (copie)
– diploma de studii (copie)
– certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi specializare
– carnetul de muncă (copie)
– cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire)

Actele vor fi depuse în bir. 20, (bd. M. Eminescu 2, etajul 2 biroul 20)
Telefon de contact: 0(235) 2-44-55

Termenul-limită de prezentare a documentelor – este de 20 zile calendaristice din momentul publicării anunțului (presa periodică și site-ul Consiliului Raional: www.or.md);