INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Comentariile sunt închise pentru INVITAȚIE DE PARTICIPARE 33

Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, organizează la 21 iulie 2020, ora 14.00, concurs privind împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele materiale de stat, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 454 din 01 iulie 2020.

La concurs vor fi admiși agenții economici autohtoni din categoria producătorilor de produse de morărit, produse de brutărie și produselor făinoase, precum și agenții economici care cultivă cereale, cît și agenți economici, care prestează servicii de depozitare a cerealelor.

Dosarul de participare se va depune până la data de 20 iulie 2020, ora 14.00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Columna 118/1, Agenția Rezerve Materiale.

Dosarul de participare va cuprinde următoarele acte:

– Extrasul din Registrul de Stat, care justifică obiectul principal de activitate din categoria producătorilor de produse de morărit, produse de brutărie și produselor făinoase, precum și agenții economici care cultivă cereale, cât și agenții economici depozitari ai cerealelor.

– Certificatul eliberat de la Inspectoratul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat.

– Declarația pe propria răspundere privind obligația de a nu înstrăina grâul pe piața internă și externă, cu excepția depozitarilor, care au dreptul de a instrăina grâul doar pe piața internă și doar producătorilor de produse de morărit, produse de brutărie și produse făinoase, precum și agenților economici, care cultivă cereale.

– Declarația pe propria răspundere privind asumarea obligativității de depunere a garanției bancare sau financiare în valoare echivalentă cantității de grâu solicitate la prețul de piață și angajamentului semnării trilaterale a contractului între beneficiar, furnizor și banca-garant.

– Notă privind capacitatea de producere tonă/zi și a stocului disponibil de materie primă (grâu și făină).

– Copia Deciziei Consiliului de Administrare/Organului de conducere al Societății pe Acțiuni privind prezentarea garanției bancare sau financiare pe cantitatea solicitată, în cazul întreprinderilor de stat/societăților pe acțiuni. Criterii obligatorii:

– Agentul economic nu figurează în Lista de interdicții a operatorilor economici la nivel național.

– Agentul economic nu are datorii scadente față de Agenția Rezerve Materiale.

– Toate actele urmează obligatoriu a fi autentificate prin semnătură și ștampilă umedă și se prezintă într-un plic sigilat.

Desigilarea plicurilor și examinarea dosarelor de participare se va efectua de către Comisia mixtă privind eliberarea grâului alimentar din rezervele materiale de stat, care va avea loc la data de 21 iulie, ora 14.00, pe adresa mun. Chișinău str. Columna 118/1, Agenția Rezerve Materiale et.2 bir.25, în prezența agenților economici solicitanți.

Despre rezultatele examinării dosarelor, agenții economici vor fi informați în scris, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare.

Lista beneficiarilor finali și decizia comisiei va fi publicată pe pagina oficială al Agenției: www.rezerve.gov.md.

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este dl. Nichifor Ioncu, nr. mob. 069167500.