Particularități privind desfășurărea muncii prin cumul a funcționarilor publici

Comentariile sunt închise pentru Particularități privind desfășurărea muncii prin cumul a funcționarilor publici 119

Regula generală privind desfășurarea muncii prin cumul reflectată la art. 267 alin.(1) al Codului Muncii al Republicii Moldova, stipulează:,, Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct”.

Potrivit prevederilor art. 25 al Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decît cea în care a fost numit. Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate: 

a) în cadrul autorităţilor publice, cu excepţiile prevăzute de lege;

b) în funcţie de demnitate publică sau în funcţie din cadrul cabinetului persoanei care exercită funcţie de demnitate publică, cu excepţia cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condiţiile legii;

c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat şi de reprezentare a statului în societăţile economice.

d) în calitate de expert antrenat în proiecte implementate peste hotarele țării, cu excepția cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condițiile legii.

Ca excepție de la regula generală,  funcționarul public, este în drept să activeaze în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sînt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului, în afara orelor de program.

Modul de cumulare a activităţilor menționate supra, cu funcţia publică este reglementat la anexa nr. 4 a Hotărîrii Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Potrivit prevederilor hotărîrii vizate, pentru încheierea contractului individual de muncă prin cumul cu o altă unitate nu se cere acordul conducătorului autorităţii publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea de bază, cu excepţia activităților didactice, care pot fi desfășurate în volum de 6 ore săptămînal, în timpul orelor de program, însă după încheierea contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile, funcţionarul public este obligat să informeze conducătorul autorităţii publice, în care îşi desfăşoară activitatea de bază.

În conformitate cu prevederile art. 22 al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, art.3 al Legii nr.25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public:,,în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, funcţionarul public este  obligat să respecte Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

        Totodată, art. 57 lit.h) și lit.j) al Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, califică ca abateri disciplinare încălcarea normelor de conduidă de către funcționarul public, prin prisma nerespectării principiului legalității, prevăzut la art. 3 al Legii nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public și încălcarea prevederilor referitoare la obligaţii şi restricţii stabilite prin lege.

Reieșind din prevederile actelor normative menționate și în corespundere cu art. 59 al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, pct. 63, anexa nr. 7 a Hotărîrii Guvernului nr. 201/2009 cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, persoana/organul care are competență legală de numire în funcție, poate aplica funcționarului public, sancțiuni disciplinare în cazul comiterii abaterilor disciplinare, inclusiv pentru nerespecatrea regimului incompatibilităților.

Este de menționat, că în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) lit.c) al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, persoana/organul care are competență legală de numire în funcție, poate dispune destituirea funcționarului public, dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acesteia în termenul stabilit de prezenta lege (în termen de o lună de la momentul apariției situației de incompatibilitate).

Inspecția Teritorială de Muncă Orhei

Inspector de muncă

Cozac Natalia