ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

   Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază, începînd cu data de 13 martie 2019, consultarea publică a proiectelor de decizie.

    Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 04 aprilie 2019, pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

   Proiectul de decizie, nota informativă și alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice”.

13.03.2019

 

Proiectul de decizie și nota informativă Subdiviziunea-autor Responsabil de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie
Proiect de decizie  Cu privire la Acordul de Parteneriat Secția Economie și Atragerea Investițiilor Elena Boguș șef Secție Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044 email: elenabogus76@gmail.com
Proiect de decizie  Сu рrivirе la ехесutаrеа deciziei consiliului rаiоnаl nr.3/12 din 04.05.20l8"Cu privire la арrоbаrеа Planului local anticorupție репtru anii 201 8 – 2020" ре раrсursul anului 2018  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie  Cu privire la арrоbаrеа Regulamentului de dеsfășurаrе а Concursului anual „Cel mai amenajat Sector (Post) de polilțe" „Cel mai profesionist ofițer de sector" Secția Administrație Publică Svetlana Mîțu specialist principal SAP tel: 0235 20743 email:svetlanamitu@yahoo.com
Proiect de decizie  Cu privire la „Planul аnuаl de actiuni pentru аmеnаjаrе durabilă а localităților și teritoriului cu dеsfășurarеа bilunarilor de salubrizare și înverzire" Secția Agricultură și Alimentație Anatol Iațișin mail:dagricultura@mail.ru tel: 0235 22056
Proiect de decizie Cu privire la modificarea deciziei nr 7/1 din 27.12.20l8  Direcția Generală Educație șef DGE Silvia Mustovici tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la casare  Secția Agricultură și Alimentație Anatol Iațișin mail:dagricultura@mail.ru tel: 0235 22056
Proiect de decizie Cu privire la casare Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri mail: Tel:
Proiect de decizie Cu privire la casare  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea regulamentului privind modul de stabilire a prorului de performanță personalului din cadrul Consiliului Raional Orhei  Specialist principal resurse umane Natalia Cozac tel: 0235 20665 email: nataliacozac@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la cheltuielilie operaționale efectuate prin dispozițiile președintelui raionului  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la alocarea premiului anual  Specialist principal resurse umane Natalia Cozac tel: 0235 20665 email: nataliacozac@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului raional pentru anul 2018  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la acordul de expunere la licitație a bunurilor mobile Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei Ion Racu șef DGASPF tel: 0235 27174 email:ionracuv@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2019  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Anexei nr. 9 "Рrоgrаmul privind drumurilоr publice locale finanțate din Fопdul Rutiеr ре anul 20l9" la Decizia Consiliului Rаiоnаl nr. 6/2 din 11.12.2018 Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri
Proiect de decizie Cu privire la Acordul de Parteneriat  Secția Economie și Atragerea Investițiilor Elena Boguș șef Secție Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044 email: elenabogus76@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil nou  Serviciul Relații Funciare și Cadastru Mihail Curchi șef SRFC tel: 0235 20770 email:curchimihai@mail.ru
Proiect de decizie Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materiale  Serviciul Tineret și Sport Victor Gherman tel: 0235 24567 email: ts.orhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului  Secția Administrație Publică Svetlana Mîțu specialist principal SAP tel: 0235 20743 email:svetlanamitu@yahoo.com
Proiect de decizie Cu privire la proprietate  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la lichidarea IMSP Centrul de Sănătate Teleșeu Aparatul președintelui raionului Mihail Bătrîncea Jurist tel: 0235  20598 email: mbatrincea@yahoo.com
Proiect de decizie  Cu privire la lichidarea IMSP Centrul de Sănătate Morozeni   Aparatul președintelui raionului Mihail Bătrîncea Jurist tel: 0235  20598 email: mbatrincea@yahoo.com
Proiect de decizie Cu privire la modificarea deciziei  Serviciul Relații Funciare și Cadastru Mihail Curchi șef SRFC tel: 0235 20770 email:curchimihai@mail.ru
Proiect de decizie Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunurile materiale Direcția Genarală Educație șef DGE Silvia Mustovici tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com