ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

   Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază, începînd cu data de 09 septembrie 2019, consultarea publică a proiectelor de decizie.

    Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 21 septembrie 2019, pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

   Proiectul de decizie, nota informativă și alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice”.

09.09.2019

 

 

Proiectul de decizie și nota informativă Subdiviziunea-autor Responsabil de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie
Proiect de decizie  Cu privire la audierea raportului semianual privind ехесutаrеа bugetului raional ре anul 2019  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie  Cu privire la арrоbаrеа bilanlului de lichidare а IMSP "Centrul de Sănătate Orhei"  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie  Cu privire la аlосаrеа mijlоасеlоr finаnсiаrе din Fondul de rеzеrvă al Consiliului Raional  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie  Cu рrivirе la transmiterea bunurilor materiale  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la casare  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie  Cu privire la casare  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie  Cu privire la casare  Aparatul președintelui raionului Serghei Caraman secretar al Consiliului raional tel: 0 235 22057 email:scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie  Cu privire la casare Direcția Generală Educație Silvia Mustovici șef DGE tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie  Cu privire la aprobarea cheltuielilor operationale efectuate prin dispozitia presedintelui raionului  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie  Cu privire lа deschiderea cu exceplie а unei singure clase а Х-а in cadrul IP L.T "Al. Donici" Peresecina si IP L.T "M. Lomonosov" Orhеi  Direcția Generală Educație Silvia Mustovici șef DGE tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  Serviciul Tineret și Sport Victor Gherman tel: 0235 24567 email: ts.orhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la patrimoniu  Secția Economie și Atragerea Investițiilor Elena Boguș șef Secție Economie și Atragerea Investițiilor tel: 0235 27044 email: elenabogus76@gmail.com
Proiect de decizie  Cu privire la modificarea Anexei nr.9 "Programul privind intrelinerea 9i reparalia drumurilor publice locale pe anul 2019" la Decizia Consiliului Raional nr.612 din 11.12.2018   Sectia Constructie Gospodarie Comunală si Drumuri.
Proiect de decizie  Сu рrivirе la modificarea Anexei nr.5 la Decizia Consiliului Raional nr. 3/11 din 22.05.2012 „Cu privire la aprobarea  orgаnigrаmеi structurii si efectivului stаtеlоr de реrsопаl ale subdiviziunilor din subordinea consiliului raional”  Direcția Generală Educație Silvia Mustovici șef DGE tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie  Cu privire la modificarea bugetului raional ре anul 2019  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  Direcția Generală Finanțe Galina Colun șef Direcția Generală Finanțe  tel: 0 235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizie  Сu рrivirе la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr. 1/2 din 05.04.20l9"Cu рrivirе la modificarea bugetului rаiоnаl ре аnul 2019" Sectia Constructie Gospodarie Comunala si Drumuri.
Proiect de decizie Cu privire la proprietate  Mihail Curchi șef SRFC tel: 0235 20770 email:curchimihai@mail.ru
Proiect de decizie  Сu la ргivirе la rароrturilе Inspectiei Finаnсiаrе si Inspectiei Sociale  Ion Racu șef DGASPF tel: 0235 27174 email:ionracuv@gmail.com
Proiect de decizie  Cu privire la rераrtizаrеа si utilizarea mijloacelor financiare din componenta rаiоnаla  Direcția Generală Educație Silvia Mustovici șef DGE tel: 0235 22954 email:dgorhei@gmail.com